Начало Учебни планове за ОКС "магистър" след висше
УП за ОКС "магистър" след висше
1 3D ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО
2 MICROSOFT ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
3 SIEMENS PLC ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
4 АВТОМАТИЗАЦИЯ НА АГРЕГАТИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
5 АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ И УПРАВЛЯВАЩИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
6 БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
7 ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
8 ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА
9 ДИАГНОСТИКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
10 ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
11 ЕКОТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ИНДУСТРИЯТА
12 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФЛОТА И ПРИСТАНИЩАТА
13 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
14 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ
15 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ
16 ЕЛЕКТРОНИКА
17 ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
18 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА
19 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ
20 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА
21 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
22 ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН
23 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
24 ИНДУСТРИАЛНИ РОБОТИЗИРАНИ СИСТЕМИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
25 ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ
26 ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ (SMART CITIES)
27 ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
28 КИБЕРСИГУРНОСТ
29 КОМПЮТЪРИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
30 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИИ
31 КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА
32 КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
33 КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ
34 КОРАБОВОДЕНЕ
35 КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА
36 КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
37 ЛОГИСТИКА НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ
38 МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
39 МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА
40 МЕХАТРОНИКА
41 МОБИЛНИ И ОПТИЧНИ КОМУНИКАЦИИ
42 ПРОЕКТИРАНЕ НА МОРСКИ УРЕДБИ И СИСТЕМИ
43 ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
44 ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ
45 СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
46 СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ
47 СИСТЕМИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
48 СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО
49 СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
50 СОЦИАЛНА РАБОТА ПРИ ЛИЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ
51 СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА
52 СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
53 СПОРТНА АНИМАЦИЯ
54 СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
55 СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
56 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
57 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
58 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МОРЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА
59 ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ
60 ТОПЛОТЕХНИКА
61 ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
62 ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
63 УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
64 ХИМИЧЕСКО МАШИНОСТРОЕНЕ