Начало Учебни планове за ОКС "магистър" след висше
УП за ОКС "магистър" след висше
1 3D ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО
2 MICROSOFT ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
3 SIEMENS PLC ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
4 АВТОМАТИЗАЦИЯ НА АГРЕГАТИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
5 АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ И УПРАВЛЯВАЩИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
6 АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА
7 БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
8 ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
9 ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА
10 ДИАГНОСТИКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
11 ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
12 ЕКОТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ИНДУСТРИЯТА
13 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФЛОТА И ПРИСТАНИЩАТА
14 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
15 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ
16 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ
17 ЕЛЕКТРОНИКА
18 ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
19 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА
20 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ
21 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА
22 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
23 ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН
24 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
25 ИНДУСТРИАЛНИ РОБОТИЗИРАНИ СИСТЕМИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
26 ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ
27 ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ (SMART CITIES)
28 ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
29 КИБЕРСИГУРНОСТ
30 КОМПЮТЪРИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
31 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИИ
32 КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА
33 КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
34 КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ
35 КОРАБОВОДЕНЕ
36 КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА
37 КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
38 ЛОГИСТИКА НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ
39 МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
40 МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА
41 МЕХАТРОНИКА
42 МОБИЛНИ И ОПТИЧНИ КОМУНИКАЦИИ
43 ПРОЕКТИРАНЕ НА МОРСКИ УРЕДБИ И СИСТЕМИ
44 ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
45 ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ
46 СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
47 СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ
48 СИСТЕМИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
49 СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО
50 СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
51 СОЦИАЛНА РАБОТА ПРИ ЛИЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ
52 СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА
53 СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
54 СПОРТНА АНИМАЦИЯ
55 СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
56 СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
57 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
58 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
59 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МОРЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА
60 ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ
61 ТОПЛОТЕХНИКА
62 ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
63 ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
64 УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
65 ХИМИЧЕСКО МАШИНОСТРОЕНЕ