Начало Учебни планове за ОКС "магистър" след висше
УП за ОКС "магистър" след висше
1 3D ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО
2 MICROSOFT ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
3 SIEMENS PLC ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
4 АВТОМАТИЗАЦИЯ НА АГРЕГАТИ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
5 АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ И УПРАВЛЯВАЩИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
6 АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА
7 БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
8 ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
9 ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА
10 ДИАГНОСТИКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
11 ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
12 ЕКОТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ИНДУСТРИЯТА
13 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФЛОТА И ПРИСТАНИЩАТА
14 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
15 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ
16 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ
17 ЕЛЕКТРОНИКА
18 ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
19 ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА
20 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ
21 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА
22 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
23 ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН
24 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
25 ИНДУСТРИАЛНИ РОБОТИЗИРАНИ СИСТЕМИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
26 ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ
27 ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ (SMART CITIES)
28 ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
29 КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА АГРАРНАТА ПРОДУКЦИЯ
30 КИБЕРСИГУРНОСТ
31 КОМПЮТЪРИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО
32 КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИИ
33 КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА
34 КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
35 КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ
36 КОРАБОВОДЕНЕ
37 КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА
38 КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
39 ЛОГИСТИКА НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ
40 МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
41 МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА
42 МЕХАТРОНИКА
43 МОБИЛНИ И ОПТИЧНИ КОМУНИКАЦИИ
44 ПРОЕКТИРАНЕ НА МОРСКИ УРЕДБИ И СИСТЕМИ
45 ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
46 ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ
47 СЕМЕПРОИЗВОДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
48 СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ
49 СИСТЕМИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
50 СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО
51 СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
52 СОЦИАЛНА РАБОТА ПРИ ЛИЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ
53 СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА
54 СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
55 СПОРТНА АНИМАЦИЯ
56 СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
57 СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
58 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
59 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
60 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МОРЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА
61 ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ
62 ТОПЛОТЕХНИКА
63 ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
64 ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
65 УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
66 ХИМИЧЕСКО МАШИНОСТРОЕНЕ