Начало
Учебно - методичен отдел

Технически университет - Варна е държавно висше училище. Обучението на студентите се извършва в Електротехнически факултет (ЕФ), Факултет по изчислителна техника и автоматизация (ФИТА), Машинно-технологичен факултет (МТФ), Корабостроителен факултет (КФ), Добруджански технологичен колеж (ДТК), Колеж в структурата на ТУ и Департамент за обучение по математика и езиково обучение (ДМФЕО).

Технически университет — Варна е разположен на площ от 200 дка. Основните му дейности са съсредоточени в сградите на Машиностроителен факултет (МФ), Електротехнически факултет (ЕФ), Учебен корпус (УК), Нов учебен корпус (НУК), Топла връзка (ТВ), Учебно-производствена база (УПБ) и Спортен комплекс.
Учебният процес в Технически университет - Варна се провежда в над 50 лекционни зали, част от които са оборудвани с мултимедия и в 230 модерно оборудвани лаборатории. Изучаването на чужди езици се провежда във фонетични кабинети, оборудвани с аудио и видеотехника и съвременни компютърни системи за обучение.