Начало Разписи студенти - ОКС магистър

Разписи - ОКС магистър

Уважаеми колеги,

Разписите за ОКС „магистър“ са поместени в сайтовете на съответната катедра, съгласно приложената таблица.

При възникнали въпроси може да се обръщате към техническите изпълнители в съответната обучаваща катедра.

 

ПН

Специалност

Катедра

Факултет

3.4 "СД"

"Социален мениджмънт" Социални и правни науки Електротехнически факултет
"Социална работа с деца" Социални и правни науки Електротехнически факултет
"Социална работа при лица с девиантно поведение" Социални и правни науки Електротехнически факултет
"Безопасни и здравословни условия на труд" Социални и правни науки Електротехнически факултет
"Социално предприемачество" Социални и правни науки Електротехнически факултет

5.1 "МИ"

"Машиностроителна техника и технологии" Технология на машиностроенето и металорежещи машини Машинно - технологичен факултет
"Компютъризирани технологии в машиностроенето" Технология на машиностроенето и металорежещи машини Машинно - технологичен факултет
"Съвременни технологии в земеделието" Технология на машиностроенето и металорежещи машини Машинно - технологичен факултет
"Техника и технологии за обработване на материалите" Материалознание и технология на материалите Машинно - технологичен факултет
"Химическо машиностроене" Материалознание и технология на материалите Машинно - технологичен факултет
Съвременни системи в земеделието Транспортна техника и технологии Машинно - технологичен факултет
"ДВГ и автомобилна техника" - след ОКС "Проф. Бакалавър" Транспортна техника и технологии Машинно - технологичен факултет

5.2 "ЕТЕА"

"Електротехника" Електротехника и електротехнологии Електротехнически факултет
"Възобновяеми енергийни източници" (ВЕИ) Електротехника и електротехнологии Електротехнически факултет
"ВЕИ (Проектиране на съоражения за ВЕИ)" Електротехника и електротехнологии Електротехнически факултет
"Интелигентни градове" Електротехника и електротехнологии Електротехнически факултет
"Електроника" Електронна техника и микро-електроника ФИТА
Siemens PLC технологии за управление" Автоматизация на производството ФИТА
"Индустриални роботизирани системи и автоматизация" Автоматизация на производството ФИТА
"Системи за автоматизация на сгради" Автоматизация на производството ФИТА

5.3 "ККТ"

"Софтуерно инженерство" Софтуерни и интернет технологии ФИТА
"Киберсигурност" Софтуерни и интернет технологии ФИТА
"Системи за изкуствен интелект" Компютърни науки и технологии ФИТА
"Телекомуникации и мобилни технологии" Комуникационна техника и технологии ФИТА
"Компютърни мрежи и комуникации" Компютърни науки и технологии ФИТА

5.4 "Е"

"Топлотехника" Топлотехника Корабостроителен факултет
"Топлотехника и ВЕИ" Топлотехника Корабостроителен факултет
"Електроенергийни системи" Електроенергетика Електротехнически факултет
"3D технологии за проектиране и производство" Топлотехника Корабостроителен факултет
"ЕСЕОП" Електроснабдяване и електрообзавеждане Електротехнически факултет
"ЕСЕОВТ" Електроснабдяване и електрообзавеждане Електротехнически факултет

5.5 "ТКА"

"Корабостроене и морска техника" Корабостроене, корабни машини и механизми Корабостроителен факултет
Екотехнологични системи в индустрията Корабостроене, корабни машини и механизми Корабостроителен факултет
"Експлоатация на флота и пристанищата" Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища Корабостроителен факултет
"Логистика на водния транспорт" Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища Корабостроителен факултет
"Инженерна екология" Екология и опазване на околната среда Корабостроителен факултет
"Транспорта техника и технологии" Транспортна техника и технологии Машинно - технологичен факултет

Регулирани специалности

"Корабни машини и механизми" Корабостроене, корабни машини и механизми Корабостроителен факултет
"Корабоводене" Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища Корабостроителен факултет
"Електрообзавеждане на кораба" Електроснабдяване и електрообзавеждане Електротехнически факултет

5.13 "ОИ"

"Индустриален мениджмънт" Индустриален мениджмънт Машинно - технологичен факултет
"Корпоративен мениджмънт" Индустриален мениджмънт Машинно - технологичен факултет
"Индустриален дизайн" Индустриален дизайн Корабостроителен факултет
6.1 "Р" "Семепроизводство и растителна защита" Растениевъдство Машинно - технологичен факултет