Начало Учебни планове за ОКС "бакалавър" след средно образование

Учебни планове за ОКС "бакалавър" след средно

Специалности

Специалност Учебни планове - редовно Учебни планове - задочно
Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи 2020 г. 2020 г.
Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи 2018 г. / 2017 г. 2018 г.
Автомобилна техника 2020 г. / 2017 г.
Агрономство 2020 г. / 2019 г. / 2016 г. 2020 г. / 2019 г. / 2016 г.
Биомедицинска електроника 2020 г. 2020 г.
Възобновяеми енергийни източници 2020 г. 2020 г.
Експлоатация на флота и пристанищата 2016 г. 2016 г.
Електроенергетика 2021 г. / 2020 г. / 2017 г. 2021 г. / 2020 г. / 2016 г.
Електроника 2020 г. / 2016 г. 2020 г. / 2016 г.
Електрообзавеждане на кораба-бакалавър 2020 г. / 2016 г. 2020 г. / 2016 г.
Електроснабдяване и електрообзавеждане 2021 г. / 2020 г. / 2016 г. 2021 г. / 2020 г. / 2016 г.
Електротехника и възобновяеми енергийни източници 2017 г. 2016 г.
Електротехника и електротехнологии 2020 г. 2020 г.
Защита на населението при бедствия и аварии 2020 г. / 2019 г. / 2018 г. / 2017 г. 2020 г. / 2019 г. / 2018 г. / 2017 г.
Изкуствен интелект 2022 г.
Индустриален дизайн 2021 г. /2020 г. / 2016 г.
Индустриален мениджмънт 2020 г. / 2016 г. 2021 г. / 2020 г. / 2016 г.
Инженерна екология 2020 г. / 2018 г. / 2016 г. 2020 г. / 2018 г. / 2016 г.
Интелигентни транспортни системи 2022 г. 2022 г.
Информационни и комуникационни технологии 2020 г. / 2019 г. / 2017 г. 2020 г. / 2019 г. / 2017 г.
Киберсигурност 2022 г.
Компютъризирани технологии в машиностроенето 2023 г. / 2020 г. / 2019 г. / 2017 г. 2023 г. /2020 г. / 2019 г. / 2017 г.
Компютърни системи и технологии 2020 г. / 2019 г. / 2018 г. / 2017 г. 2020 г. / 2019 г. / 2018 г. / 2017 г. /
Корабни машини и механизми-бакалавър 2020 г. / 2017 г. 2020 г. / 2016 г.
Корабоводене-бакалавър 2020 г. / 2018 г. / 2016 г. / 2020 г. / 2018 г. /2016 г.
Корабостроене и морска техника 2022 г. / 2020 г. / 2019 г. / 2016 г. /
Логистика на водния транспорт 2020 г. 2020 г.
Машиностроителна техника и технологии 2023 г. / 2020 г. / 2019 г. / 2017 г. 2023 г. /2020 г. / 2019 г. / 2017 г.
Производствен инженеринг 2023 г. / 2020 г. 2023 г. / 2020 г.
Роботика и мехатроника 2020 г. 2020 г.
Софтуерни и интернет технологии 2020 г. / 2019 г. / 2017 г.
Социален мениджмънт 2022 г. / 2020 г. / 2018 г. / 2017 г. / 2016 г. 2022 г. /2020 г. / 2018 г. / 2017 г. / 2016 г.
Строителен мениджмънт 2022 г. 2022 г.
Технологично предприемачество и иновации 2020 г. 2021 г. / 2020 г.
Топлотехника и възобновяеми енергийни източници 2017 г. 2017 г.
Топлотехника и инвестиционно проектиране 2020 г. 2020 г.
Транспортна техника и технологии 2020 г. / 2016 г. 2020 г. / 2016 г.

 

 

Архив - редовно обучение(неактивни специалности)
Електрообзавеждане на кораба-магистър
Комуникационна техника и технологии
Корабни машини и механизми-магистър
Корабоводене-магистър
Корабоплаване
Медицинска електроника
Съоръжения и инсталации за химическа, нефтена и газова промишленост
Телекомуникации и мобилни технологии
Архив - задочно обучение (неактивни специалности)
Електрообзавеждане на кораба-магистър
Електротехника
Комуникационна техника и технологии
Корабни машини и механизми-магистър
Корабоводене-магистър
Корабостроене и морска техника
Медицинска електроника
Съоръжения и инсталации за химическа, нефтена и газова промишленост
Телекомуникации и мобилни технологии